Macedonian    Albanian English GermanDirections Call Now Facebook     

Мелено месо - мешано

Мелено месо - мешано
Рок на траење: свежо 4 дена Т+2 °С / замрзнато 6 месеци Т-18 °С
Тежина на парче: /
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,3 - 0,5кг / рефус до 5кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ