Macedonian Sq En De
 

Свински бут

Свински бут
Рок на траење: 7 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 5 - 7кг 
Транспортно пакување: картонска кутија - до 15кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ