Macedonian Sq En De
 

Чаден бут во црево

Чаден бут во црево
Рок на траење: 60 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: до 2кг 
Транспортно пакување: до 10кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ