Macedonian Sq En De
 

Свеж колбас - пилешки

Свеж колбас - пилешки
Рок на траење: свежо 5 дена Т+2 °С / замрзнато 6 месеци Т-18 °С
Тежина на парче: 0,1кг 
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,4кг / картонска кутија - 3кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ