Macedonian Sq En De
 
Kompania jonë është themeluar në Nëntor të vitit 2000 nga bashkëshortët Zlatana dhe Mihajlo Mihajloski. Fillimet janë modeste, gjithçka filloi me themelimin e një fabrike të vogël për prodhimin e produkteve të mishit. Më 3 shtator të vitit 2009,filloi ndërtimi i kapacitetit të ri prodhues të Karnem-it në fshatin Zubovcë, filloi me punë më 2 korrik të vitit 2012 me kushte moderne dhe bashkëkohore. Karnemi ndodhet në një mjedis të pastër dhe ekologjik, nën shpatet e malit Sharr. Gama jonë e produkteve përfshin produkte të mishit të qëndrueshëm, gjysëm të qëndrueshëm dhe mishit të freskët.
Politika e cilësisë:
Politika e cilësisë së industrisë së mishit Karnem SH.P.K ,buron nga strategjia dhe angazhimi për të prodhuar produkte cilësore si mënyra më korrekte për t'u imponuar si lider në tregjet e brendshme dhe ato rajonale. IMT Karnemi e arrin këtë qëllim duke zbatuar dhe përmirësuar vazhdimisht SMC (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë), i cili është në përputhje me kërkesat e standardit ISO 9001-2008, që përfshin:
  • Përcaktimi dhe menaxhimi i proceseve që kontribuojnë në përmbushjen e dëshirave dhe nevojave të konsumatorëve, përmes prodhimit të produkteve cilësore të dorëzuara brenda afateve të caktuara;
  • Modernizimi i vazhdueshëm i pajisjeve, sistemeve të informacionit dhe trajnimit të punonjësve sipas aftësive dhe njohurive të tyre;
  • Sigurimi i një roli drejtues të menaxhimit duke përcaktuar sistemin e cilësisë, duke siguruar burime dhe duke krijuar një mjedis që inkurajon të gjithë punonjësit për të arritur qëllimet e përcaktuara;
  • Pjesëmarrja aktive e punonjësve në zhvillimin, planifikimin, zbatimin dhe vlerësimin e të gjitha aktiviteteve në biznes;
  • Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së produktit duke përmirësuar të gjitha fazat e operimit si: blerjen, prodhimin dhe shpërndarjen;
  • Zhvillimi i partneriteteve me furnizuesit dhe 
  • Funksionimi në përputhje me rregulloret ligjore pozitive, me theks të veçantë për sigurinë dhe shëndetin e konsumatorëve.
Çdo punonjës në IMT Karnem duhet të jetë i njohur me politikën e cilësisë, ta kuptojë, pranojë dhe respektojë atë si një parim të përhershëm në punën e tij.
Informacione në lidhje me kompaninë tonë
KARNEM SH.P.K import-eksport f. Zubovcë, komuna e Vrapçishtit
Emri: Industria e mishit me tregti KARNEM SH.P.K import-eksport f. Zubovcë, komuna e Vrapçishtit
Forma juridike: SH.P.K Kompani me përgjegjësi të kufizuar
NVT: MK 400 7003 124 460
Numri am: 573 81 64
Llogari bankare: 380 300 538 700 168
Banka depozituese: ProCredit Bank AD Shkup
Adresa: VENDBANIM PA SISTEMIN RRUGOR nr. 1 - Kompleksi ekonomik ZUBOVCË, VRAPÇISHTË
R. e Maqedonisë së Veriut
Telefon:
Administrata: + 389 42 221 395
Prodhimtari: + 389 42 221 396