Macedonian    Albanian English GermanDirections Call Now Facebook     

Bërxollë sharri

Bërxollë sharri
Afati i përdorimit: i freskët 5 ditë Т+2 °С / i ngrirë 6 muaj Т-18 °С
Pesha për copë: 0,1 - 0,2kg
Paketim për transport: pjatë polisteroli - 0,4kg / kuti kartoni - 3kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM