Macedonian Sq En De
 

SalçIçe të freskëta gjedhi

SalçIçe të freskëta gjedhi
Afati i përdorimit: i freskët 5 ditë Т+2 °С
Pesha për copë: 0,1kg 
Paketim për transport: pjatë polisteroli - 0,4kg / kuti kartoni - 3kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM