Macedonian Sq En De
 

Mish - tul gici

Mish - tul gici
Afati i përdorimit: 7 ditë Т+2 °С
Pesha për copë: 5 - 7kg 
Paketim për transport: kuti kartoni - deri 15kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM