Macedonian    Albanian English GermanDirections Call Now Facebook     

Чаден бут во калап

Чаден бут во калап
Рок на траење: 60 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: 1 - 2кг 
Транспортно пакување: до 10кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ